Tha an àite seo de'n làrach-lìnn gu sonraichte ann an gàidhlig. Tha e làn chuspairean ùr nach eil ri lorg ann an àite sam bi eile.

Bi cuspairean a bharrachd a-nochdadh an seo nuair a' leudaicheas sinn an làraich, ach anns an eadar-ama, ma tha dad ann a tha sibh airson fhaicinn an seo leigibh fios thugainn.

Tha sinn air abairtean a' chruinneachadh dha luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig as urrainear a' chleachdadh aig an Fhèis. Ma tha dad sònraichte fhathast a dhìth oirbh, leigibh fios thugainn agus nì sinn ar dìcheall ur cuideachadh.

Seo agaibh ceangalan gu làraich-lìnn spòrsail co-cheangailte ri Gàidhlig.

This area of the website is dedicated purely for Gaelic content and as such will all be in Gaelic. It's all new content and not repeated anywhere else on the site.

More content will be coming on stream as we develop this area further, but meantime if there is anything you would especially like to see here just drop us a line.

For learners we have incorporated some phrases that you can practice at the festival, if you think we are missing anything vital then drop us an email and we will do our best to include.

Meantime some links to Gaelic related websites, some of which are FUN...

Acair Earranta Acair Limited (Gaelic Publishers)
An Comunn Gàidhealach Promotes Gaelic language and culture
BBC Alba - Làrach Gàidhlig a' BhBC BBC Scotland's Gaelic website
Colaiste a' Chaisteil Gaelic, Communications, Arts & Language courses
Colmcille Project linking Ireland and Scotland
Comann na Gàidhlig Gaelic Development Agency
Comann nam Pàrant Information on Gaelic Medium Education
Fèisean nan Gàidheal Gaelic festivals
Slighe Scottish Gaelic Langauage support agency based in Seattle
Fèis Rois Music Tuition group based in Ross-shire
The Royal National Mod Premier Gaelic Music Competition