Tha Urras Fèis Cheilteach Ìnnse Gall (UFCIG) mothachail gu bheil Na h-Eileanan an Iar a’ leantainn le bhith na choimhearsnachd dà-chànanach far a bheil a’ Ghàidhlig agus a Bheurla air an cleachdadh còmhla mar chànan conaltraidh.

Tha UFCIG a’ cuir luach anns a’ Ghàidhlig mar neamhnaid chultarail nàiseanta a tha stèidhichte ann an coimhearsnachd na h-Eileanan an Iar agus aig a bheil buntainneas agus comas eadar-nàiseanta. Tha sinn mothachail dhar pàirt fhèin a-thaobh na Gàidhlig agus tha sinn a’ creidsinn gum feum a’ Ghàidhlig a bhith air a cumail suas agus cuideachd air a leasachadh mar chànan gnìomhach agus cruthachail.

Tha UFCIG a’ creidsinn gu bheil a Ghàidhlig agus an dualchas Cheilteach mar mheadhan air na h-ealan agus iomadachd chultarail na h-Alba.

Tha UFCIG gu gnìomhach a’ toirt taic dhan Ghàidhlig tron phrògram thachartasan aca.

Aithris Rùn

Se am prìomh amas aig UFCIG leantainn le bhith a’ cuir air adhart ceòl Cheilteach anns an h-uile raon agus gus leudachadh mothachadh agus ùidh ann an ceòl Cheilteach.

Cuir am bog am Poileasaidh Dà-chànanach

Tha UFCIG gealltainn gus dèanamh cinnteach gu bheil còirichean co-ionnan airson seirbheisean tro mheadhan na Gàidhlig, an aon rud ri tro mheadhan na Beurla, aig an h-uile neach-dèiligidh, luchd tadhail agus luchd obrach.

Na Seòlaidhean

Tha an earrainn seo a’ mìneachadh mar a tha UFCIG a’ cuir an gnìomh, no an dùil cuir an gnìomh am poileasaidh aca agus gus dèanamh cinnteach gu bheil e air a chuir an sàs gu practaigeach.

Tha na seòlaidhean air an cuir sìos fo còig chinn mar a leanas:

1. Aire dhan Chànan

Nì UFCIG cinnteach gum bidh a’ Ghàidhlig agus a Bheurla a’ faighinn an aon làimhseachadh, leis an aon spèis agus air bhunait cho-ionnan.

Bidh gach stuth sgrìobhaidh aig UFCIG a’ toirt a-steach a Ghàidhlig agus bidh cairtean gnothaich dà chànanach.

2. Co cheangal Dìreach

Tha an earrainn seo a’ mìneachadh mar a tha sinn an dùil dèiligeadh ri buill dhan phoball.

i) Bidh gach litir agus teachdaireachd a gheibhear air a fhreagairt anns a’ chànan anns an deach fhaighinn;

ii) Bidh am fòn air a fhreagairt leis luchd obrach ann an Gàidhlig agus Beurla, le moladh gur e a fàilte Gàidhlig a thig an toiseach;

iii) Bidh an h-uile seirbheis a th’air a thabhann leis a bhuidheann air a thabhann gun aon ìre anns gach cànan, agus gheibh gach neach, far a bheil seo comasach, an t-seirbheis sin anns a’ chànan a thogras iad;

iv) Bidh stuthan foillseachaidh, soidhnichean agus tiocaidean dà chànanach, far an gabh sin dèanamh. Bidh seirbheisean bidhe agus teachdaireachdan sàbhailteachd aig an h-uile àite dà-chànanach; agus

v) Bidh geàrr-iomradh sa Ghàidhlig ann an conaltradh leis na meadhanan far an gabh seo a bhith, no ma tha e freagarrach, dà-chànanach m.e. agallamhan.

3. Rianachd Taobh Stigh na Buidhne

i) Tha UFCIG dealasach far an gabh e tachairt gum brosnaich agus gun toir iad taic dhan luchd obrach gus a’ Ghàidhlig ionnsachadh no leasachadh na comasan aca a Ghàidhlig a bhruidhinn.

ii) Nuair a tha obair no seirbheis air a chuir a-mach air chùmhnant gu companaidh no buidheann eile, nì UFCIG cinnteach gun tèid seòlaidhean a’ phoileasaidh a chuir gu soilleir fa chomhair na cunnradairean, agus gun tèid sùil a chumail air na seirbheisean a th’air an tabhann le na cunnradairean gus dèanamh cinnteach gu bheil seòlaidhean a’ phoileasaidh air an coilionadh.

4. Cuir an Sàs

Tha mòran eileamaidean taobh staigh na seòlaidhean air an cuir an sàs mar tha. Bidh feadhainn eile air an cuir an gnìomh a dol air adhart.

5. Measadh

Ro-innleachdail Bhliadhnail aig UFCIG, bidh am Poileasaidh Dà-chànanach mar phàirt dhan sgrùdadh.

The Hebridean Celtic Festival Trust (HCFT) recognises that the Outer Hebrides continues to be a fundamentally bilingual community in which Gaelic and English are used concurrently as languages of communication.

HCFT values the Gaelic language as a national cultural asset that is rooted in the Hebridean community and has international relevance and potential. We recognise our own role in relation to Gaelic and believe that the Gaelic language needs not only to be sustained but also developed as an active, creative language.

HCFT believes that the Gaelic language and Celtic heritage are part of the arts mainstream and cultural diversity of Scotland.

HCFT actively supports Gaelic through its programme of events.

Mission Statement

The main aim of the HCFT is to continue to promote Celtic music in all its aspects and to increase awareness of, and interest in Celtic music.

Application of Bilingual Policy: The HCFT is committed to ensuring that all its customers, visitors and staff have equal rights to services through the medium of Gaelic as through the medium of English.

The Guidelines

This section notes how HCFT operates, or intends to operate their policy and ensure that it is practically implemented.

The guidelines are set down in five categories as follows:

1. Recognition of Language

HCFT will ensure that both the Gaelic and English Language will be treated in the same manner, with the same respect and on an equal basis.

All HCFT stationery will include Gaelic and business cards shall be bilingual.

2. Direct Contact

This section outlines how we intend to deal with members of the public.

i) All correspondence wherever possible will be answered in the language it was received.

ii) The telephone is answered by members of staff in both Gaelic and English with the Gaelic greeting encouraged to be said first.

iii) Every service provided by the organisation will be offered to the same standard in both languages, and each individual, where possible, will receive that service in his/her chosen language.

iv) Publicity material, signage and ticketing wherever possible shall be bilingual. Onsite catering services and safety announcements at venues shall be bilingual.

v) Press communications wherever possible shall carry a Gaelic summary or where appropriate be bilingual e.g. interviews.

3. Internal Administration

i) The HCFT is committed wherever possible to encourage and support members of staff to learn Gaelic or to improve their ability to speak Gaelic.

ii) When a piece of work is contracted out to another company or movement, HCFT will ensure that the policy’s guidelines are clearly presented to the contractors, and monitor the services provided by the contractors to ensure that the policy guidelines are adhered to.

4. Implementation

Many elements within the guidelines are already being implemented. Others will be implemented going forward.

5. Evaluation

As part of HCFT’s annual strategic review, the Bilingual Policy shall be part of that review.